KVKK | Cookies Texts

PİENTİ KAPALI SİSTEM KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ (CCTV) AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu Şeref Turizm ve Tic. Ltd. Şti. ("Şirket") lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.pienti.com adresinde yer alan PİENTİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir. Bu web sitesi ile/veya başka yollarla kişisel verilerinizi bizimle paylaştığınızda bilgilerinizin tarafımızca belirtildiği gibi paylaşılmasına ve işlenmesine açık biçimde onay vermiş olursunuz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Toplanan kapalı sistem kamera (CCTV) kayıt bilgileri, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirkete’a ait lokasyonların ve Şirket ile ilişkisi bulunan ilgili kişileri güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir. Toplanan CCTV kayıt bilgileri 3 ay süreyle taramızca saklanmaktadır.

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kurum ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Kurum’a ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları ve Kanun’un 8. maddesinde belirtilen şartlar dahilinde Şeref Turizm ve Tic. Ltd. Şti. ve bağlı bulunduğu grup şirketleri ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya ilgili kişi başvuru formu ile veya PİENTİ TRAVEL İnönü Mah. Cumhuriyet Cad Umaç Apt. No:93 İç Kapı No:10 Şişli / İstanbul, adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya daserefturizm@h503.kep.tr ve kvvk@pienti.comkayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndererek iletebilirsiniz.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.pienti.com adresinde yer alan Şeref Turizm ve Tic. Ltd. Şti. KVKK Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kurum’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Saygılarımızla,