KVKK | Cookies Texts

ŞEREF TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ . KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

Şeref Turizm ve Tic Ltd. Şti. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında “İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, SGK teşvikleri, finans ve iş yönetimi sektöründe gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı ve internet sitemizi kullanan kullanıcılarımızı aydınlatmak amacıyla iş bu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Otomotiv sektöründe verdiğimiz hizmetler kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

  • Kimlik bilgileri
  • İletişim bilgileri
  • Aile bireylerine ait veriler
  • Mali veriler
  • Özlük verileri
  • IP/ Erişim Kayıt Verileri
  • Fiziksel mekan güvenliği

Veri Kategorisi

Kimlik Bilgileri

Açıklama

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır

Kimlik bilgilerini; çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşterilerden, ziyaretçilerimizden, internet sitelerimizde yer alan iletişim formundan, fuar, vb. etkinlik katılımcılarından ve iş bağlantılarından toplamaktayız.

İçerik

İsmi- soy ismi, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, SGK sicil numarası, fotoğraf, kimlik fotokopisi, imza gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Fatura düzenlenmesi, hizmetin ifası ve reklam/pazarlama amaçlarıyla müşterilerimizden; fiziksel güvenliği sağlamak amacıyla veya 5651 yasası gereği internet hizmetimizden yararlanmak isteyen ziyaretçilerden; ürün teslimatı gibi verilen hizmetin ifası kapsamında ve hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca iş bağlantılarından kişisel veri toplamaktayız.

Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Veri Kategorisi

İletişim Bilgileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

İletişim bilgilerini; çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerimizden ve iş bağlantılarından toplamaktayız.

İçerik

Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Turizm sektöründe verdiğimiz hizmet ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında müşterilerimizden, iş bağlantılarından, program konuklarından ve katılımcılardan iletişimin sağlanması; ziyaretçilerden fiziksel güvenliğin sağlanması amacıyla veya 5651 uyum yasası gereği internet hizmeti sunmak amacıyla; kişisel veri toplamaktayız.

Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

İş başvurularının sonucunu tebliğ etmek için çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini; ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Aile Bireylerine Ait Veriler

Açıklama

İlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

Aile bireylerine ait verileri çalışanlardan toplamaktayız.

İçerik

Aile bireylerinin ismi – soy ismi, T.C. kimlik numarası, medeni durum bilgisi, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

Veri Kategorisi

Mali Veriler

Açıklama

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.

Kimden toplanır

Mali verileri, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, çalışanlarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik

Ücret, imza sirküleri, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışanlarımızın mali bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini; ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Özlük Verileri

Açıklama

İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

Kimden toplanır

Özlük verilerini; çalışanlarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mali bilgiler, cinsiyet bilgisi, boy ve kilo bilgisi, sosyal sigorta numarası, kan grubu, aile durumunu gösteren belge, ikametgah, ikametgah belgesi, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş, askerlik durum bilgisi, engellilik bilgisi, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler, sigorta verileri, konut bilgisi ve kira bilgisi, yabancı dil bilgisi, öğrenim durumu, meslek bilgisi, önceki adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışanların verilerini; kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereğince toplamaktayız.

Veri Kategorisi

IP/ Erişim Kayıt Verileri

Açıklama

Şirket internetini kullanım, şirket kaynaklarına erişim, vb. kayıtlara ait kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

Bu verileri; çalışanlardan, sunduğumuz hizmetler sırasında internet kullanımı yapmak isteyen müşterilerimizden (otelde konaklama vb.) ve ziyaretçilerden, web sitesine erişen ziyaretçilerden toplamaktayız.

İçerik

IP adresi, MAC adresi, ziyaretçi iletişim bilgisi (wifi hotspot kullanan ziyaretçinin MAC, IP ve cep telefonu numarası)

Verinin toplanma amacı

Hukuki yükümlülüklerimizi ve bilgi güvenliği yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Fiziksel Mekân Güvenliği

Açıklama

Fiziksel mekânın güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerdir.

Kimden toplanır

Bu verileri; çalışanlardan ve ziyaretçilerden toplamaktayız.

İçerik

CCTV (kapalı devre kamera kayıt görüntüleri) kayıtları gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Fiziksel güvenliği sağlamak amacıyla ziyaretçi verilerini toplamaktayız.

Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Nedeni Nedir?

Kişisel verileri, turizm sektöründe gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında; ilgili mevzuattaki yükümlülüklerimizden, sözleşmesel ilişkilerden ve meşru menfaatlerimizden kaynaklanan hukuki nedenlerle işlemekteyiz.

Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla yada toplantı / görüşmeler vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiye Aktarımı

Kişisel verileriniz; gerekli durumlarda, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimiz gereğince, yasal düzenlemelerde belirtilen hallerde bir mahkeme kararı ile veya kanunen açıkça yetkili kılınan idari merciin talebiyle yetkilendirilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel verileriniz yalnızca aşağıda sınırlı olarak sayılan hallerden birisinin mevcut olması halinde yurt dışına aktarılabilir:

● Açık rızanız var ise,

● KVKK’de öngörülen haller ve veri aktarılacak ülkede yeterli koruma mevcut ise

● KVKK’de öngörülen haller ve verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma mevcut olmamasına rağmen, yeterli korumanın sağlanacağına dair ilgili ülke tarafından verilen bir taahhüt ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) izni mevcut ise.

Kişisel Verilerinize Ait Saklama Süreleri

Kişisel verilerinize ait saklama süreleri aşağıda belirtildiği gibidir:

● Kanunda veya ilgili mevzuatta yer alan bir hüküm ile verinin saklanmasına ilişkin bir süre belirlenmiş ise verinin, en az bu süre kadar saklanması gerekmektedir. Söz konusu veriler belirlenen sürenin sonunda silinmektedir.

● İşlediğimiz verinin saklanmasına ilişkin olarak kanunen bir süre belirlenmemiş ise söz konusu veri; aramızdaki ilişki gereğince ve sizinle taraf olduğumuz sözleşmede belirlenen süre boyunca saklanmakta olup, işbu ilişkinin sona ermesi veya sözleşmede belirlenen sürenin dolması halinde -talebiniz gerekmeksizin- silinmektedir.

● Verilerin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta bir süre öngörülmesi ve söz konusu verilerin bu süreden önce silinmesinin tarafınızca talep edilmesi halinde bu talebiniz gerçekleştirilememektedir. Verilerin saklanmasına ilişkin sürenin mevzuatta belirlenmediği hallerde, verilerin silinmesine yönelik talebiniz mevcut ise verileriniz derhal ve en geç 30 gün içerisinde silinmektedir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar aşağıda yer almaktadır:

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi,

2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep edilmesi,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğunun ve bu amaca riayet edilip edilmediğinin öğrenilmesi,

4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişilerin öğrenilmesi,

5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesinin talep edilmesi,

6. KVKK hükümleri uyarınca, kişisel verilerinizin silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi,

7. Eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etmeniz halinde bu durumun, verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesinin talep edilmesi,

8. Kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir durumun meydana gelmesi halinde bu duruma itiraz edilmesi ve

9. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde söz konusu zararın giderilmesinin talep edilmesi.

Hakların Kullanımı

Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi, KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Şeref Turizm ve Tic. Ltd. Şti. ilgili kişi başvuru formu ile veya İnönü Mah. Cumhuriyet Cad. Umaç Apt. No:93 İç Kapı No:10 Şişli / İstanbul, Türkiye adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da serefturizm@h503.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak ya da kvkk@pienti.com adresine gönderebilirsiniz.

İletilen bilgi ve belgelerde yanlışlık/hata olması veya başvurunun yetkisiz olması halinde ilgili başvuruyu reddetme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taleplere Cevap Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, değerlendirmekte ve taleplerinizin tarafımıza ulaştığı günden itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplamaktayız. Söz konusu talebinize yönelik cevabımızın olumsuz olması halinde belirttiğiniz adrese gerekçeli ret sebeplerini, elektronik posta veya posta yolu ile göndermekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizdeki “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bize istek de bulunabilirsiniz.