KVKK | Cookies Texts

ŞEREF TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ . (PİENTİ)

ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca alan Şeref Turizm ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket") olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi, müşteri memnuniyet formları, kamera kayıt sistemi ve benzer kanallar vasıtasıyla toplanan, kimlik (ad-soyad, tc kimlik no, pasaport no), iletişim ve görsel verilerden oluşmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla Kullanıyoruz?

KVKK mevzuatı başta olmak üzere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, acil durum operasyonlarının koordinasyonu, misafir internet kullanım kayıtları, memnuniyet ölçümü gibi amaçlar ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Şirket tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.pienti.com/kvkk.html internet adresinden KVKK Politikası'ndan ulaşabilirsiniz

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; gerekli hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Kurum tarafından kamera kayıt sistemi ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi, müşteri memnuniyet formları ve benzer kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Siz değerli ziyaretçilerimiz, kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya ilgili kişi başvuru formu ile veya PİENTİ TRAVEL İnönü Mah. Cumhuriyet Cad Umaç Apt. No:93 İç Kapı No:10 Şişli / İstanbul, adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya daserefturizm@h503.kep.tr ve kvvk@pienti.com kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak göndererek iletebilirsiniz.

Şeref Turizm ve Tic. Ltd. Şti., talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Kurum’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Saygılarımızla,